دانلود جلد های کتاب های استاندارد ایمن وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشکی در راستای انجام وظایف حاکمیت خود در تعریف و تعیین ضوابط طراحی بیمارستان ها، از سال ها پیش مطالعاتی را پیرامون فضاهای سلامت محور آغاز کرده است، علاوه بر این، معاونت  برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز در این زمینه مجلداتی را تحت عنوان “طراحی بناهای درمانی” به تفکیک بخش های مختلف به چاپ رسانده است، علی رغم این همه، هیچ یک از گزارش ها و کتابچه ها به عنوان استانداردی معتبر و مورد تایید وزارت بهداشت منتشر نگردیده است، و همواره مشاورین و بهره برداران از فضاهای بهداشتی و درمانی به دنبال ضوابطی بوده اند که طرح های بیمارستانی را براساس آن اجرا نمایند، البته لازم به توضیح است که قسمت تاسیسات مکانیکال استاندارد حاضر بیش تر شبیه استاندارها قبل تر است و در استاندارد حاضر به جمع آوری آن محوریت داشته است. از این رو وزارت بهداشت و در مان وآموزش پزشکی از اواخر سال ۱۳۸۶ انجام مطلاعاتی جامع با استفاده از منابع علمی معتبر بین المللی، تجربیات مهندسین مشاور در کشور و گردآوری نظرات متخصصین امر را آغاز نموده که مجوعه حاضر حاصل این تلاش است  

دانلود کتاب های استاندارد ایمن

بخش بستری داخلی-جراحی عمومی – جلد ۱

بخش مراقبت های ویژه – جلد ۲ (ICU)

بخش مراقبت های ویژه قلب – جلد ۳

بخش مراقبت هایی متوسط قلب – جلد ۴

بخش زایمان – جلد ۵

اورژانس – جلد ۶

بخش مراقبت از نوزادان – جلد ۷ (NICU)

بخش اعمال جراحی – جلد ۸

بخش استریل مرکزی – جلد ۹

استانداردها و الزامات عمومی – جلد ۱۰

ضوابط و معیارهای سامانه متحرک درمان اضطراری – جلد ۱۱

آزمایشکاه های پزشکی- جلد ۱۲