برای دانلود نشریه ها بر روی لینک های مقابل کلیک نمایید.

مشخصات فنی عمومی بدون شک یکی از اساسی ترین ضوابط موثر در ارتقای سطح دانش و آگاهی عوامل اجرایی بوده و نظر به تبیین و تفکیک مسئولیت دستگاه اجرایی، دستگاه نظارت و عوامل اجرایی در کارگاه، به عنوان مدرکی فنی، حقوقی و قرار دادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
از این رو دفتر تحقیقات و معیار های فنی در سال های اخیر تلاش نموده است در راستای تکمیل زنجیره مشخصات فنی عمومی کارهای مختلف به مثابه زیر بنای اصلی کارهای اجرایی اقدام نماید.

دانلود نشریه

دانلود نشریه شماره ۱۲۸

دانلود نشریه شماره ۱۲۸ – ۱

دانلود نشریه شماره ۱۲۸ – ۲

دانلود نشریه شماره ۱۲۸ – ۳

دانلود نشریه شماره ۱۲۸ – ۴

دانلود نشریه شماره ۱۲۸ – ۵

دانلود نشریه شماره ۱۲۸ – ۶ – ۱

دانلود نشریه شماره ۱۲۸ – ۶ – ۲