مباحث مهم مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان مجموعه است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازمالرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربردی و بهره برداری از ساختمان که به منظور تامین ایمنی ، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامع وضع می گردد.

در کشور ما و در کنار مقررات ملی ساختمان، مدارک فنی دیگر از قبیل آیین نامه های ساختمانی ، استاندارها و آیین کار های ساختمان سازی، مشخصات فنی  ضمیمه پیمان ها و نشریات ارشادی و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار می یابد که اگر چه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت هستند.

اما با مقررات ملی ساختمان تمایز های آشکاری دارند، آن چه مقررات ملی ساختمان را از این قبیل مدارک متمایز میسازد، الزامی بودن ، اقتصادی بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نیروی انسانی ماهر، کیفیت و کمیت، مصالح ساختمانی، توان اقتصادی و اقلیم و محیط می باشد تا از این طریق نیز به هدف های پیش گفته ممکن گردد.

دانلود مطالب مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان مبحث ۱

مقررات ملی ساختمان مبحث ۲

مقررات ملی ساختمان مبحث ۳

مقررات ملی ساختمان مبحث ۴

مقررات ملی ساختمان مبحث ۵

مقررات ملی ساختمان مبحث ۶

مقررات ملی ساختمان مبحث ۷

مقررات ملی ساختمان مبحث ۸

مقررات ملی ساختمان مبحث ۹

مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۰

مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۱

مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۲

مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۳

مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۴

مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۵

مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۶

مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۷

مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۸

مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۹

مقررات ملی ساختمان مبحث ۲۰

مقررات ملی ساختمان مبحث ۲۱

مقررات ملی ساختمان مبحث ۲۲